Aktuality  31.5.2015        Sorbus uspořádal exkurze pro učitele a studenty

  Na konci května uspořádali členové spolku dvě exkurze věnované významu a problematice ochrany přírodně cenných lokalit v okolí NPR Lednické rybníky. Účastníci z řad učitelů ZŠ a SŠ a studenti SOŠ Zahradnické v Rajhradě (obor Ekologie a životní prostředí) se v rámci exkurzí dozvěděli nejen o významu Lednických rybníků, ale také o tom, že i v okolí samotné národní přírodní rezervace je dost míst, která si zaslouží pozornost a péči. Sorbus právě o některé z nich pečuje v rámci projektu NEOVISION II – společná řešení v ochraně biodiverzity, který byl podpořen z Operačního programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013 a ze státního rozpočtu ČR.


  Právě vyšla ilustrovaná brožura Ptáci Lednických rybníků       


  25.5.2015        Sorbus vydal informační brožuru Ptáci Lednických rybníků

  Díky podpoře z projektu NEOVISION II – Společná řešení v ochraně biodiverzity jsme vydali informační brožuru "Ptáci Lednických rybníků." Je určena především návštěvníkům NPR Lednické rybníky z řad dětí i dospělých. Prostřednictvím kreseb Petra Nesvadby představuje návštěvníkům 29 běžných i vzácných ptačích druhů, které lze na Lednických rybnících zastihnout. U každého druhu je uvedena stručná charakteristika a doplňující informace o je ho výskytu v ČR. Celá brožura je doplněna informacemi o historii a významu Lednických rybníků. Nechybí přehledná mapka území. Brožura byla předána obcím a školám v okolí rybníků, Správě CHKO Pálava a ČSOP Mikulov k další distribuci.


  Právě vyšla ilustrovaná brožura Ptáci Lednických rybníků       


  2.5.2015        Sorbus v rámci projektu NEOVISION II – Společná řešení v ochraně biodiverzity, mapuje přírodně zajímavé lokality.

  V rámci projektu NEOVISION II – Společná řešení v ochraně biodiverzity Sorbus mimo jiných aktivit také mapuje přírodní lokality potenciálně vhodné k ochraně. Jedná se o lokality v okolí stávajících chráněných územní NPR Lednické rybníky a PR Písečný rybník u Milotic. Součástí mapování je i botanický průzkum vytipovaných lokalit.


  Právě vyšla ilustrovaná brožura Ptáci Lednických rybníků       


  28.8.2014        Sorbus realizuje projekt NEOVISION II

  Spolek Sorbus získal v letošním roce, jako projektový partner, dotaci z prostředků EU prostřednictvím Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013 a státního rozpočtu ČR na realizaci dílčí části projektu NEOVISION II - nové výzvy v ochraně biodiverzity na česko-slovenském pomezí. V ramci realizace projektu budou vymapovány nové lokality vhodné pro rozšíření stávajících zvláště chráněných území, na vybraných ostrovech střední nádrže VDNM budou vymapovány plochy s invazními dřevinami, bude vydána brožura o vybraných druzích ptáků Lednických rybníků, také bude doplněno materiálně technické vybavení spolku a zejména bude realizována péče o některé cenné nebo potenciálně přírodně zajímavé plochy na Mikulovsku. Hlavním partnerem projektu je občanské sdružení Krok z Kyjova a zahraničním partnerem Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko.


  Sorbus realizuje projekt NEOVISION II


  7.6.2014        První ročník Pálavského sečení

  V průběhu druhého červnového víkendu proběhnul první ročník "Pálavského sečení". Udržovat louky, zarostlé pastviny a sady křovinořezem nebo sekačkou už umíme docela dobře, ale vzít do ruky kosu to je něco jiného. Proto jsme se rozhodli, že oprášíme staré kosy, brousky a náčiní na klepání ostří a zkusíme pokosit starý meruňkový sad u Perné. V sobotu ráno se nás sešlo asi deset a mokrá tráva začala padat k zemi. Někomu šla práce lépe, jinému při pohledu za sebe nezbylo než se vrátit a neposlušné trsy překosit znovu. Sečení kosou není žádná legrace, a aby tato krásná lidská činnost neupadla v zapomění, chtěli bychom Pálavské sečení v příštích letech pravidleně opakovat.
  První Pálavské sečení


  20.9.2013        ČSOB podpořila projekt "Návrat oskeruše - druhá šance"

  Díky podpoře z grantového programu ČSOB pro podporu regionů jsme i v letošním roce připravili pro zájemce sazenice jařábu oskeruše, které nyní začínáme zdarma vydávat. Stačí podkud máte k dispizici vhodný pozemek, nejlépe mimo zastavěné území obce a zaručíte se, že o strom budete trvale řádně pečovat. K dispozici jsou kontejnerované sazenice ve věku 5 let s výškou 2-2,5 m. Tyto sazenice jsme zakoupili v Bílých Karpatech a jedná se o jedince získané řízkováním z kvalitních matečných stromů. Pro následující roky již nepočítáme s nákupem, ale s produkcí vlastních sazenic získaných ze semen oskeruší z Pálavy.
  Návrat oskeruše - druhá šance


  26.8.2013        Boží muka pod Stolovou horou v péči pozemkového spolku

  Na konci srpna jsme uzavřeli nájemní smlouvu se zemědělskou firmou Agropol s.r.o., na část pozemku KN 2796 v k.ú. Klentnice. Pronajatá část pozemku leží u silnice mezi Mikulovem a Klentnicí a nachází se na něm zachovalá Boží muka s odpočívadlem. Okolí této sakrální stavby obklopuje travní porost hostící teplomilné druhy rostlin. V minulosti bylo na pozemku vysazeno několik ovocncýh stromů. Lolalita má vyskou krajinářskou hodnotu a naše sdružení bude trvale udaržovat jak odpočívadlo a Boží muka, tak ovocné dřeviny a travní porost.
  Boží muka pod Stlovou horou


  30.4.2013        Poděkování účastníkům projektu Návrat oskeruše

  Děkujeme vám za účast na projektu „Návrat oskeruše", který naše občanské sdružení realizovalo na podzim roku 2012 a na jaře roku 2013 díky finanční podpoře nadace Via. V rámci tohoto projektu bylo vysazeno celkem 160 ks stromů a to především na území okresu Břeclav. Tím, že jste na své pozemky nebo na jiná vhodná místa vysadili sazenice jeřábu oskeruše, jste přispěli ke zpestření naší krajiny a k zachování tohoto vzácného druhu ovocného stromu v našem regionu. Přejeme vám tedy, aby jste ze sazenic, které jste od nás převzali, vypěstovali statné stromy ze kterých budete mít potěšení vy i vaše okolí.
  Návrat oskeruše


  10.12.2012        Zbývá posledních deset sazenic

  Od října do prosince 2013 bylo vydáno více než 140 sazenic jeřábu oskeruše, které zájemci o účast na projektu "Návrat oskeruše" vysadili nebo vysadí na vhodných místech. Všem kteří se do projektu doposud zapojili děkujeme. V případě zájmu je možné si ještě vyzvednout dvouleté sazeničky, kterých nám k dněšnímu dni zbývá 10 ks. V případě zájmu o bližší informace, týkající se nově vysazených stromů, lze využít mapu s lokalizací všech oskeruší nalezených při jejich komplexním mapování.

 • Reportáž ČT - Zapomenuté ovoce se vrací • Sazenice na Skalkách ohrožuje sucho


  4.7.2012        Projekt "Návrat oskeruše" byl podpořen

  Na podzim tohoto roku a na jaře roku 2013 se díky programu ČSOB a Era na podporu regionů uskuteční projekt, který si klade za cíl aktivně zapojit veřejnost do výsadeb ovocných stromů do volné krajiny. V širším okolí Pálavy bude možné vysadit 150 ks stromů. Vysazován bude zejména jeřáb oskeruše. Tento ušlechtilý teplomilný ovocný strom, dožívající se věku 300-500 let vždy patřil k Pálavě a býval často pěstován ve vinicích. Každý kdo bude mít zájem, obdrží zdarma jednu odrostlou sazenici oskeruše s kořenovým balem, opěrný kůl a ochranné pletivo. Tuto sazenici pak může vysadit na pozemek ve svém vlastnictví (nebo pronájmu) kdekoliv mimo souvisle zastavěná území uvedených obcí. Pozemky na které budou stromy vysazovány by neměly být oploceny. Podmínkou, kterou musí zájemci o sazenice splnit je to, že o ni budou dlouhodobě pečovat. Prosíme všechny kdo budou mít zájem o sazenice, aby nám zaslali e-mail na adresu info@sorbus.cz
  Projekt Návrat oskeruše byl podpořen


  5.6.2012        Sazenice na Skalkách ohrožuje sucho

  V důsledku dlouhotrvajícího sucha začaly sazenice dubů zimních a jeřábu oskeruše na Skalkách usychat a to i přes to, že šlo o kvalitní sadbu s kořenovým balem. V poslední dekádě května byly tedy všechny stromy vydatně zality přičemž každá sazenice dostala více než 15 l vody. Tím se zatím podařilo většinu sazenic zachránit, pokud však přetrvá srážkový deficit i nadále, bude nezbytné zálivky několikrát během léta zopakovat

  Sazenice na Skalkách ohrožuje sucho


  3.2.2012        Pozemkový spolek Sorbus byl akreditován

  Rozhodnutím Rady Národního pozemkového spolku ze dne 24.1.2012 byl definitivně akreditován Pozemkový spolek Sorbus. Byl tak završen projekt "Založení pozemkového spolku Sorbus" realizovaný v průběhu roku 2011 s finanční podporou ÚVR ČSOP. Posláním našeho pozemkového spolku je trvale zajistit péči o takové přírodně cenné lokality na území okresu Břeclav, které doposud zůstávají stranou zájmu státní ochrany přírody i ostatních nevládních organizací.  akreditace pozemkového spolku


  30.11.2011      Na Skalkách u Sedlece bylo vysazeno 130 stromů

  V rámci projektu individuální výsadby stromů na xerotermní trávníky v EVL Skalky u Sedlece v k.ú. Sedlec u Mikulova, bylo vysazeno 105 sazenic dubů zimních a 25 sazenic jeřábu oskeruše. Všechny stromy byly opatřeny individuální ochranou proti okusu. Odrostky a poloodrostky s kořenovým balem byly vysazeny roztroušeně na pozemcích Obce Sedlec jejichž celková plocha činí 10 ha. Jedná se tedy o velmi řídkou výsadbu s cílem obohatit lokalitu o stanovištně původní dřeviny (dub) a cenné ovocné stromy (oskeruše). V následujících letech bude sazenicím věnována patřičná péče a po dohodě s Obcí Sedlec bude Sorbus pokračovat v péči o tuto přírodně velmi cennou lokalitu. Projekt výsadby byl financován z prostředků Programu obnovy přirozených funkcí krajiny.  dub zimní

  25.2.2011      Oskeruše

  Ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody 56/13 z Mikulova jsme se začali zabývat mapováním a postupným vysazováním jeřábu oskeruše (Sorbus domestica). Naší zájmovou oblastí v jsou Pavlovské vrchy a jejich okolí. V dalších letech budeme naši aktivitu rozšířovat na širší území.

 • Výsadby nových stromů na Strážnicku
 • Jeřáb oskeruše na stránkách www.biolib.cz